KAI SEI LOGO ANIMATION

Budoschool Kai Sei

A simple and clean logo animation as an intro for instruction video’s for Budoschool Kai Sei.

AREA/TYPE

  • Animation
  • Video
  • Branding